English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz. — екземпляр SOMXXXXX0002

Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz. [холотип SOMXXXXX0002] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz. [холотип SOMXXXXX0002] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0002 [Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alkana primuliflora Grsb. Славянка пл.: силикатни скали между с. Петрово и с. Голешево 23. 04. 1958, Leg. & Det. V. Velchev, Sl. Petrov & Sl. Ganchev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 101990]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Boraginaceae
род Alkanna
вид Alkanna graeca