English | Български

д-р Владислав Вергилов
д-р Владислав Вергилов

Владислав Вергилов

(главен асистент д-р)
е-поща:

Роден на 2 юли 1988 в Монтана. Херпетолог.
Образование: 2013 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, биолог — магистър по зоология на гръбначните животни; 2017 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, доктор по зоология (зоология на гръбначните животни).

Област на научни интереси

Херпетология, еволюция, екология, зоология на гръбначните животни, палеонтология.

Проекти

'Вътревидова морфологична диференциация при Ablepharus kitaibelii във връзка с географски градиенти'. Проект Synthesys. 2014—2015 г.
Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора по проект 'Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати — изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора за резерватите 'Кутелка', 'Горна Топчия', 'Каменщица'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-II-14/20.01.2014 г.
Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 — финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г.' — 'Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата 'Купена', 'Мантарица', 'Беглика', 'Дупката' в териториалния обхват на РИОСВ — Пазарджик'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-III-14/20.02.2014 г.
'Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги' по проект No DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, заповед No РД-23/13.01.2012, финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г. Договор No 64/2014 г.
'Изследване върху биомеханиката на краниоцервикалния комплекс при низши тетраподи, чрез използване на високоскоростно видео заснемане и компютърна томография.' Проект 'Наука и бизнес' към МОН. Договор — ДО4-166/31.03.2014. Проект входящ номер — 94-1986/30.01.14.
'Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза І' — полеви експерт. Проект, финансиран от рамкова програма на ЕС. Има за цел картиране на видовете и техните местообитания от приложение II на директива 92/43 на ЕЕС, както и определяне на природозащитното им състояние на ниво Натура 2000 защитени зони, на биогеографско и на национално ниво. 2011—2013 г.

Най-нови публикации


Zlatkov, B., Stefanov, S., Gashtarov, V., Vergilov, V., 2020. New records of Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878 (Mantodea) from Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 41: 99—101. [PDF] doi:10.48027/hnb.41.12003

Vergilov, V., Kornilev, Y., 2019. Injuries reflecting intra- and interspecific interactions in the Snake-eyed Skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata, Scincidae) from Bulgaria. — Herpetozoa, 32: 171—175. doi:10.3897/herpetozoa.32.e37735 [PDF]

Popgeorgiev, G., Naumov, B., Kornilev, Y., Vergilov, V., Slavchev, M., Lukanov, S., Dyugmegdzhiev, A., Stoyanov, A., Dobrev, D., Tzankov, N., 2019. Diversity and Distribution of Amphibians and Reptiles in the Bulgarian Part of the Lower Danube. — p. 283—314.

Handschuh, S., Natchev, N., Kummer, S., Beisser, C., Lemell, P., Herrel, A., Vergilov, V., 2019. Cranial kinesis in the miniaturised lizard Ablepharus kitaibelii (Squamata: Scincidae). — Journal of Experimental Biology. doi:10.1242/jeb.198291 [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., Zlatkov, B., 2018. Age structure and growth in Bulgarian populations of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata: Sauria: Scincidae). — Herpetozoa, 30 (3/4): 179—185. [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., 2018. Contribution to the individual marking techniques for small lizards: heat branding on Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833). — North-Western Journal of Zoology, 14 (2) 270—273. [PDF]

Vergilov, V., Necheva, V., Zlatkov, B., 2018. Reproduction of Snake-eyed Skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata: Scincidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (4): 507—516. [PDF]

Vergilov, V., Natchev, N., 2018. Notes on the hatching phases and the size of the juveniles in the Snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833). — Acta Scientifica Naturalis, 5 (1): 69—74. [PDF]

Vergilov, V., Zlatkov, B., Tzankov, N., 2017. Hemipenial differentiation in the closely related congeners Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833), and Ablepharus budaki Göçmen, Kumlutaş & Tosunoğlu, 1996 (Squamata: Sauria: Scincidae). — Herpetozoa, 30 (1/2): 39—48. [PDF]

Vergilov, V., Natchev, N., 2017. First record of tail bifurcations in the Snake-eyed skink (Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) from Pastrina hill (northwestern Bulgaria). — Arxius de Miscel·lània Zoològica, 15: 224—228. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала