A list of the known target species in the searched locality (code “5300”):

Zerynthia polyxena
Parnassius mnemosyne
Apatura ilia
Nymphalis xanthomelas
Melitaea trivia
Melitaea aurelia
Melitaea britomartis


Back to the previous page