English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Chara palaeofoetida Kitanov & Palamarev — екземпляр IBERPBXX0001

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Бд1 Chara palaeofoetida Kitanov & Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: BD1]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Chara palaeofoetida Kitanov & Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Charophyta
клас Charophyceae
разред Charales
семейство Characeae
род Chara
вид Chara Chara palaeofoetida