English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Nitellopsis palaeobalcanica (Kitan. & Palam.) Palamarev — екземпляр IBERPBXX0002

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Бд2 Nitellopsis palaeobalcanica (Kitan. & Palam.) Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: BD2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Nitellopsis palaeobalcanica (Kitan. & Palam.) Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Charophyta
клас Charophyceae
разред Charales
семейство Characeae
род Nitellopsis
вид Nitellopsis Nitellopsis palaeobalcanica