English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Broussonetia intermedia Palamarev — екземпляр IBERPBXX0005

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Дреновец, Д-48, Broussonetia intermedia Palamarev, волин
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Д-48]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Broussonetia intermedia Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Rosales
семейство Moraceae
род Broussonetia
вид Broussonetia Broussonetia intermedia