English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Ceratophyllum balcanicum Palamarev — екземпляр IBERPBXX0006

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: С-554 Nr-52 Ceratophyllum balcanicum Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: С-554 Nr-52]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Ceratophyllum balcanicum Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Ceratophyllales
семейство Ceratophyllaceae
род Ceratophyllum
вид Ceratophyllum Ceratophyllum balcanicum