English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Corylopsis palaeorhodopensis Palamarev — екземпляр IBERPBXX0007

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Сл. 9a Corylopsis palaeorhodopensis Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Sl. 9a]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Corylopsis palaeorhodopensis Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Saxifragales
семейство Hamamelidaceae
род Corylopsis
вид Corylopsis Corylopsis palaeorhodopensis