English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Decodon triangularis Palamarev — екземпляр IBERPBXX0008

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Сл-6 Decodon triangularis Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Sl-6]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Decodon triangularis Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Myrtales
семейство Lythraceae
род Decodon
вид Decodon Decodon triangularis