English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Eurya angularis Palamarev — екземпляр IBERPBXX0009

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Сл-36 Eurya angularis Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Сл-36]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Eurya angularis Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Ericales
семейство Theaceae
род Eurya
вид Eurya Eurya angularis