English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Juglans kitanovii Palamarev — екземпляр IBERPBXX0010

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: L-2 Juglans kitanovii Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: L-2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Juglans kitanovii Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Fagales
семейство Juglandaceae
род Juglans
вид Juglans Juglans kitanovii