English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Lychnis slavotinica Palamarev — екземпляр IBERPBXX0011

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Сл-16 Lychnis slavotinica Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Сл-16]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Lychnis slavotinica Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Caryophyllales
семейство Caryophyllaceae
род Lychnis
вид Lychnis Lychnis slavotinica