English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Michelia palaeobalcanica Palamarev — екземпляр IBERPBXX0012

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Рк-1, Michelia palaeobalcanica Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Рк-1]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Michelia palaeobalcanica Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Magnoliales
семейство Magnoliaceae
род Michelia
вид Michelia Michelia palaeobalcanica