English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Omalanthus paraeuxinus Palamarev — екземпляр IBERPBXX0013

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Рк-3, Omalanthus paraeuxinus Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Рк-3]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Omalanthus paraeuxinus Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Malpighiales
семейство Euphorbiaceae
род Omalanthus
вид Omalanthus Omalanthus paraeuxinus