English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Passiflora kirchheimeri Mai subsp. bulgarica Palamarev — екземпляр IBERPBXX0014

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: X 5, Passiflora kirchheimeri Mai subsp. bulgarica Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: X 5]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Passiflora kirchheimeri Mai subsp. bulgarica Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Malpighiales
семейство Passifloraceae
род Passiflora
вид Passiflora Passiflora kirchheimeri