English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Schefflera chandlerae Palamarev — екземпляр IBERPBXX0016

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Д-6, Schefflera chandlerae Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Д-6]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Schefflera chandlerae Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Apiales
семейство Araliaceae
род Schefflera
вид Schefflera Schefflera chandlerae