English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Viburnum cukurovense Palamarev — екземпляр IBERPBXX0017

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: X-7, Viburnum cukurovense Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: X-7]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Viburnum cukurovense Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Dipsacales
семейство Adoxaceae
род Viburnum
вид Viburnum Viburnum cukurovense Palamarev