English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Cladium quinquesulcatum Palamarev — екземпляр IBERPBXX0019

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: C-14, Cladium quinquesulcatum Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: C-14]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Cladium quinquesulcatum Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Poales
семейство Cyperaceae
род Cladium
вид Cladium Cladium quinquesulcatum