English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Eriophorum sarmaticum Palamarev — екземпляр IBERPBXX0020

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Д-25, Eriophorum sarmaticum Palamarev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Д-25]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Eriophorum sarmaticum Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Poales
семейство Cyperaceae
род Eriophorum
вид Eriophorum Eriophorum sarmaticum