English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium paczoskianum Tucz. var. paczoskianum f. albeusfilamentum Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0013

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Allium paczoskianum Tucz. var. paczoskianum f. albeusfilamentum Ceschm.; Filamentis albens; Loc. m. Rhodopi centralis in rupestrolus prope urbeum Asenovgrad
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 21791]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium paczoskianum Tucz. var. paczoskianum f. albeusfilamentum Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Amaryllidales
семейство Alliaceae
род Allium
вид Allium paczoskianum