English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alkana jordanovii Kož. — екземпляр SOXXXXXX0003


Alkana jordanovii Kož. [холотип SOXXXXXX0003] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0003 [Alkana jordanovii Kož.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alkana primuliflora Griseb. По сухи тревисти места около с. Гранитово, Елховско 4.6.1941 Leg./Det. D. Jordanov
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 59827]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alkana jordanovii Kož.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Boraginaceae
род Alkanna
вид Alkanna jordanovii