English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Genista rumelica Vel. var. petkofii D. Jord. — екземпляр SOXXXXXX0085


Genista rumelica Vel. var. petkofii D. Jord. [тип SOXXXXXX0085] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0085 [Genista rumelica Vel. var. petkofii D. Jord.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Странджа пл., по андезитните припечни скали северозападно от с. Бородилово.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 39 910]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Genista rumelica Vel. var. petkofii D. Jord.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Fabaceae
род Genista
вид Genista rumelica