English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) (24)

Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev [холотип]Alyssum desertorum Staph. var. bulgaricum Ceschm. & Stojcev
(семейство Brassicaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0730]
— 231 записа
първа предишна страница 24 от 24