English · Български

[08] Дуранкулак

Добричка област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 28° 32’ 38’’ E, 43° 40’ 20’’ N — Надморска височина: 10 m — Площ: 2412 ha

Описание: Районът се намира в най-северната част на черноморското ни крайбрежие около лиманното сладководно езеро Дуранкулак. Пясъчни дюни и плажна ивица го отделят от Черно море на изток. Плажната ивица е обраснала с псамофилни и халофилни тревни формации с преобладаване предимно на класник (Leymeta racemosi), песачар (Ammophylleta arenariae), галилеа (Galileeta mucronatae), пясъчна метличина (Centaureeta arenariae), тойна (Trachomitum venetum), Eryngium maritimum, Cakile maritima. Край бреговете на езерото преобладават обикновената тръстика (Phragmites australis), теснолистният папур (Typha angustifolia), широколистният папур (Typha latifolia), триръбестият камъш (Shoenoplectus triqueter), Alisma, Caltha, Equisetum, Sparganium и други. В югозападната част брега е висок и каменист, край него няма открито водно огледало. Тази част на брега е обрасла с храстови асоциации от драка (Paliurus spina-christi), обикновен глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa canina) и изкуствено създадени насаждения от топола (Populus), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), мъждрян (Fraxinus ornus) и махалебка (Prunus machaleb). Сред водолюбивата растителност има естествено появили се групи от бяла върба (Salix alba). Тясна ивица от високия бряг между езерото и земеделските земи срещу Ваклино между езерото и морето е със степен характер, но е незначителна по размери. Останалите земи в района са обработваеми или изоставени земеделски земи с рудерална растителност.

Районът е сравнително добре проучен; изследванията са отразени в Beshkov & Abadjiev (2000). Причина за включването му е наличието на едни от основните и силни популации на Lycaena dispar и Pseudophilotes vicrama в България и потенциалът му като обнадеждаващ район за установявянето на повече целеви видове при бъдещи изследвания.

Целеви видове: Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Melitaea trivia.

Открити тревисти формации в района на Дуранкулашкото езеро; биотоп на Pseudophilotes vicrama (фото С. Бешков, 1999).
Открити тревисти формации в района на Дуранкулашкото езеро

Защита и заплахи: Дуранкулашкото езеро е обявено за защитена местност през 1983 г. с цел опазване на застрашени видове водолюбиви птици. Езерото се ползва като източник на води за напояване, за промишлен риболов и събиране на речни раци, а околните му територии — за паша на кози, овце и крави, земеделие (отглеждане на зеленчуци и зърнени култури), отдих и туризъм, в по-малка степен горско-стопански дейности, както и лов извън защитената територия. Човешкото присъствие, предимно от рибари е силно и неконтролируемо, замърсяването с битови отпадъци и утъпкването и унижожаването на крайбрежната ивица е сериозен проблем. В последните години районът е силно застрашен от планове за развитието на нови обекти за отдих и туризъм, както и от изграждане на ветроенергийни паркове. Други заплахи, влияещи отрицателно на качеството на местообитанията са употребата на пестициди в обработваемите земи, както и опожаряването на стърнищата.

Други бележки: През 1984 г. Дуранкулашкото езеро е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 260 вида птици, от които 72 са включени в Червената книга на България. През 1998 г. част е определена за CORINE място, поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Консервационно значими видове пеперуди от други групи, установени в района са: Triodia amasinus dobrogensis, Hyles hippophaes, Colias erate, Scopula corrivalaria (единствено находище на вида в България), Eupithecia variostrigata, Eupithecia inturbata, Macrochilo cribrumalis, Schrankia costaestrigalis, Diachrysia nadeja, Diachrysia chryson deltaica (единствено находище в България), Athetis furvula, Proxenus lepigone, Apamea sicula, Agrotis obesa scitha, Agrotis vestigialis, Pelosia obtusa и други.

Карта на района на Дуранкулак
Карта на района на Дуранкулак.