English · Български

Основни райони за пеперуди в България -- Определяне и описание на най-важните райони за дневни пеперуди в страната
Изследвания върху дневните пеперуди в България се извършват повече от 150 години. Докато разпространението на видовете е повече или по-малко известно (Abadjiev, 2001), то тяхната защита не е била приоритет досега. В миналото природозащитните усилия бяха концентрирани главно върху самите видове (намаляването на числеността им е познато отдавна), а не на местата, които те обитават. Първите 14 “основни райони за пеперуди”, покриващи само 7802 ha, бяха определени от Abadjiev (2003) с използване на 7 целеви вида. Въпреки това, на национално равнище повече видове и райони имат нужда от защита. Основната цел тук беше да се определят най-важните райони за дневни пеперуди в страната, изпълнявайки проста методика с използване на целеви видове, за да се помогне при дефинирането на българската част от мрежата на Европейския съюз NATURA 2000. В България има над 210 дневни пеперуди, много от тях включени в международното или местно природозащитно законодателство. Петдесетте и три целеви вида (виж списък) бяха избрани... [още...]

ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ

Scolitantides orion
Scolitantides orion (Pallas, 1771) — Среща се в Испания, Франция, Италия, Източна Европа, Скандинавия до Централна Азия и Япония. У нас широко разпространен до 1700 m (Витоша: Драгалевски манастир) (Буреш & Тулешков, 1930: 162). Включен като уязвим в Червена книга на Европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 118)... [още...]

РАЙОНИ

Ломовете — Районът обхваща дълбоко врязани в равнината каньони с извивки и завои на река Русенски Лом и нейните притоци. Разположен е до селата Иваново, Писанец, Сеново. Много характерни са отвесните варовикови стени на каньоните, с множество ниши и цепнатини. Други основни хабитати са горските, като преобладават смесени гори от летен дъб (Quercus robur), горун (Quercus dalechampii), космат дъб (Quercus pubescens) и келяв габър (Carpinus orientalis). Добре застъпени са и смесените гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa) с обикновен габър (Carpinus betulus)... [още...]

Варовиково плато при средновековния град Червен, Черни Лом. Биотоп на Melitaea trivia (фото С. Бешков, юни 2006).
Варовиково плато при средновековния град Червен, Черни Лом

— И не само пеперуди...

Ако слизате от Доспат за към Девин, пътят за Триград се отделя надясно от Тешел. Веднага след моста вие навлизате в устието на едно сенчесто и прохладно дефиле... От двете страни дефилето е заградено с отвесни скатове, някъде гладки като стена, някъде издадени и назъбени, и тия скатове се издигат над главите ви до възбог и като че ли до небесата чак. Клисурата е тясна, сумрачна, на места стига до тридесетина разкрача, а по средата ту отдясно, ту отляво на пътя тече устремно и гръмливо буйна разпенена река. Тя напира в каменистото си русло като подгонено стадо елени, прави малки водопади и зелени въртопи, превръща се под огромните мраморни блокове в кипяща белоснежна пяна и утихва, но само за миг в дълбоки вирове, зелени или сини, или кладенчово бистри, в които учудено се оглежда надникналото иззад скатовете високо и далечно небе... — Приключение в полунощ (Животът и приключенията на Авакум Захов) — Андрей Гуляшки