English · Български

[13] Камчия

Варненска област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 27° 46’ 15’’ E, 43° 1’ 20’’ N — Надморска височина: 48 m — Площ: 12519 ha

Описание: Районът е разположен на около 25 км южно от град Варна. Обхваща крайречни заливни гори около устието и долното течение на река Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества. Основното местообитание е лонгозната гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), полски клен (Acer campestre) и черна елша. Заблатените части са обрасли с тръстика (Phragmites australis) и теснолистен папур (Typha angustifolia). Храстовите съобщества са съставени главно от драка. Пясъчните дюни са покрити с псамофитни тревни съобщества с преобладаване главно на класник (Leymus racemosus), песъчар (Ammophilla arenaria) и др.

Районът е много слабо проучен по отношение на дневните и нощните пеперуди. Основна причина за включването му е наличието на една от най-силните популации на Lycaena dispar в страната.

Целеви видове: Lycaena dispar, Scolitantides orion.

Заливна гора и заблатени участъци край р. Камчия (фото Л. Андреев).
Заливна гора и заблатени участъци край р. Камчия

Защита и заплахи: Лонгозната гора при устието на река Камчия е обявена за резерват Камчия през 1951 г.; през 1977 г. е обявен от UNESCO за биосферен резерват. Пясъчните дюни са включени в защитената местност Камчийски пясъци. Основните заплахи са свързани със силно нарушения воден режим на заливната гора и преминаващият международен път — източник на значително замърсяване на околните територии. Използвайки липсата на определени документи от архива или неточни заповеди (според съвременните стандарти на описания на териториите), бяха предявени искания пред съда за отмяна на заповедта за защита на Камчийски пясъци. Позовавайки се на неяснота в по-малко от 1% от общата граница на защитената местност, пет членен състав на ВАС обяви заповедта и за обявяване за нищожна. Така бе заличена Защитената местност Камчийски пясъци в резултат от искането на един инвеститор, придобил незаконносъобразно собственост върху част от плажната ивица в защитената територия. Реалната заплаха от отпадането на природозащитния статут на територията е свързана с изсичане на горите и застрояване на крайбрежната ивица с хотелски комплекси и изграждане на съпътстващата ги инфраструктура. Изсичането на части от гората в района вече е факт.

Други бележки: Територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място, установени са 237 вида птици, от които 53 са включени в Червената книга на България; намира на миграционния път Via Pontica; също е и CORINE място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни.

Карта на района на Камчия
Карта на района на Камчия.