English · Български

[28] Пода

Бургаска област
NATURA 2000: Lycaena dispar, Coenonympha oedippus

Координати: 27° 24’ 5’’ E, 42° 24’ 52’’ N — Надморска височина: 3 m — Площ: 5864 ha

Описание: Пода обхваща районите около Мандренското езеро, южно и непосредствено до гр. Бургас. По южния бряг на езерото са разположени гори, главно от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), летен дъб (Q. robur) и клен (Acer campestre). Около езерото има мезофилни ливади с преобладаване на ливадната власатка (Festuca pratensis), броеничеста ливадина (Poa sylvicola), халофитни тревни съобщества с преобладаване на свит изворник (Puccinellia convoluta) и храсталаци, главно от драка. Лагуната при Пода е обрасла с блатна и мочурна хигрофитна растителност, предимно обикновена тръстика и папур.

Районът е много добре проучен; първо е пълното регионално изследване на Чорбаджиев (1915). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 10 от целевите видове [списък по-долу], особено на Muschampia tessellum и Lycaena ottomanus. Тук са и единствените съобщени в страната находища на Coenonympha oedippus, като видът не е намиран впоследствие.

Целеви видове: Muschampia tessellum, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, Lycaena dispar, L. ottomanus, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Coenonympha oedippus, Brenthis hecate.

Пода, единственото място в България, от което е съобщаван Coenonympha oedippus (фото Б. Петров, 16 юни 2004).
Пода, единственото място в България, от което е съобщаван Coenonympha oedippus

Защита и заплахи: На територията на района е защитената местност Пода, обявена през 1989 г. Има и действащ Информационен център на ЗТ Пода, Влажни зони — Бургас. Съществува силен антропогенен натиск поради близостта му с Бургас, големите промишлени съоръжения и комплекси. Международен път към Турция пресича източната част на района, като води до силно замърсяване с емисии и отпадъци. Мандренското езеро е основен източник на промишлени води за петролната рафинерия Нефтохим. Преминава и петролопровод, който може да причини значителни щети в случай на авария. От Бургас има планирани за изграждане още два петролопровода, които ако минат през района или в непосредствета близост до него, ще повлияят силно на природозощитния статут на местността Пода и ще увеличат значително риска от екологична катастрофа. В последните години има инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергийни паркове. Сериозна заплаха е възможността от възникване на пожари от палене на стърнища.

Други бележки: Местността Пода е обявена за Влажна зона от международно значение съгласно Рамсарската конвенция. Езерото Мандра е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място. Установени са 245 вида птици, от които 74 са включени в Червената книга на България. Районът е също CORINE място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове. Нощните пеперуди не са проучени, единствените видове с консервационна значимост са Triodia amasinus dobrogensis и Euplagia quadripunctaria. Последният вид е от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на ЕС.

Карта на района на Пода
Карта на района на Пода.