English · Български

[34] Шабла

Добричка област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 28° 33’ 58’’ E, 43° 34’ 16’’ N — Надморска височина: 1 m — Площ: 959 ha

Описание: Намира се около пресноводните езера Шабленско и Езерецко, свързани с изкуствено прокопан канал и езерото Шабленска тузла, разположени върху сарматски варовици в Североизточна България, на 5 км североизточно от град Шабла. Бреговете на езерата са заблатени и обрасли с обширни масиви главно от тръстика с участие на теснолистен и широколистен папур, брегова острица (Carex riparia) и на места с блатна перуника (Iris pseudacorus). Шабленската тузла е слабосолена лагуна, отделена от морето с високи дюни. Важно местообитание са и обраслите с псамофитна растителност пясъчни плажове.

Районът е добре проучен; изследванията са отразени в Beshkov & Abadjiev (2000). Причина за включването му е наличието на една от основните и силни популации на Lycaena dispar в България и потенциалът му като обнадеждаващ район за установявянето на други целеви видове при бъдещи изследвания.

Целеви видове: Lycaena dispar.

Буйна растителност край Шабленското езеро. Биотоп на Lycaena dispar (фото С. Бешков).
Буйна растителност край Шабленското езеро

Защита и заплахи: Цялата територия около езерата заедно с прилежащата пясъчна ивица и гористи части са включени в правителствена резиденция. Основните заплахи са в плановете за развитието на нови обекти за отдих и туризъм, както и изграждане на ветроенергийни паркове. Сериозна заплаха е и опасността от възникване на пожари при къмпингуване и бракониерство. Силното човешко присъствие от къмпингуващи и рибари води до рудерализация и унищожаването на естествената псамофитна растителност, вследствие от замърсяване с органични отпадъци.

Други бележки: Шабленското езеро е обявено за Влажна зона от международно значение съгласно Рамсарската конвенция. Територията е определена като орнитологично важно място по критериите на BirdLife International. Установени са 260 вида птици, от които 70 са включени в Червената книга на България. От пеперудите други видове с консервационна значимост са: Triodia amasinus dobrogensis, Eupithecia variostrigata, Eupithecia biornata, Eupithecia ochridata, Oxicesta geographica, Simyra albovenosa, Schrankia costaestrigalis, Drasteria caucasica, Cucullia asteris, Proxenus lepigone, Archanara dissoluta, Agrotis vestigialis, Pelosia obtusa, Rhyparioides metelkana. От тях Eupithecia biornata и Rhyparioides metelkana в България засега са известни с по един екземпляр от Шабленскотото езеро. Някои от установените видове са със степен произход и Шабла е крайна точка от ареала им или от разпространението им на Балканският полуостров.

Карта на района на Шабла
Карта на района на Шабла.