English · Български

[50] Златни пясъци

Варненска област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 28° 2’ 11’’ E, 43° 18’ 16’’ N — Надморска височина: 117 m — Площ: 1371 ha

Описание: Районът е в непосредствена близост до курортния комплекс със същото име. Релефът е хълмист, с типично изразен свлачищен, стъпаловиден характер. Отвесни скални венци маркират границата между свлачищните терени и платото. От скалните венци в посока към морето, се спускат няколко стръмни била. В южната част се намират няколко естествени заблатени водни площи. Горските масиви следват крайбрежната линия и обграждат курортния комплекс. Флората включва около 500 вида висши растения. Определящо е участието на дървесните и храстовите съобщества, преобладават смесените широколистни гори от келяв габър (Carpinus orientalis), цер (Quercus cerris) и благун (Q. frainetto). Срещат се и сребролистна липа (Tilia tomentosa), мъждрян (Fraxinus ornus), обикновен габър (Carpinus betulus), полски клен (Acer campestre). Има растителни представители с лонгозен характер — полски ясен (Fraxinus oxycarpa), обикновен габър (Carpinus betulus), бяла топола (Populus alba), черна елша (Alnus glutinosa), махалебка (Prunus mahaleb), обрасли с лиани. Храстовата растителност е с преобладаване на мъждрян (Fraxinus ornus), леска (Corylus avellana), дрян (Cornus mas), глог (Crataegus monogyna) и други.

Несистематично проучен район по отношение на дневните пеперуди. Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 3 от целевите видове [списък по-долу], особено на Lycaena dispar.

Целеви видове: Lycaena dispar, Scolitantides orion, Melitaea trivia.

Широколистна гора в Златните пясъци (фото: Л. Андреев).
Широколистна гора в Златните пясъци

Защита и заплахи: Тук е природен парк Златни пясъци, обявен за защитена природна територия през 1943 г. Съгласно критериите на IUCN е поставен в пета категория защитени територии. Основните заплахи са свързани с развитието на курортния комплекс Златни пясъци, неконтролируемото застрояване, увеличеният трафик и огромният човекопоток. Строителството е с такива мащабност, че на места в близост до брега прилича на градска зона с жилищни блокове. Като належащи мерки за опазване препоръчваме да се оставят незастроени и незасегнати от човешка дейност зони, като екокоридори и миграционни пътища.

Други бележки: Съобщени са 21 вида редки, застрашени и защитени видове растения. Нощните пеперуди в района не са проучени. Много данни за нощни пеперуди, включително и за консервационно значими видове има от районите северно и южно от Златните пясъци. Единственият консервационно значим вид тук е Euplagia quadripunctaria. Видът е от приложение II на Директивата за хабитатите 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Златни пясъци
Карта на района на Златни пясъци.