Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Ангелов, 1960” е:

Ангелов, П. (1960) Проучвания върху ентомофауната на парка “Отдих и култура” (местността “Острова”) край Пловдив, с някои други фаунистични бележки. Годишник на музеите в Пловдив. Природонаучен музей 3: 7—40.


Назад към предишната страница