English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура (1) (c) НПМ
Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура (2) (c) НПМ
Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура (3) (c) НПМ
Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура (4) (c) НПМ

Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

11 август 2018 15:00

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името 'Разпределена система от научни колекции' (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo).

Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици.

Националният природонаучен музей (НПМ-БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) при Българската академия на науките са членове на Консорциума на европейските таксономични институции CETAF (www.cetaf.org) от 2014 г. Консорциумът обединява природонаучни музеи и научни институти, които поддържат научни колекции от живата и нежива природа и провеждат научни изследвания, основани на тях — общо 59 институции от 21 европейски страни. Общото богатство на колекциите на членовете на CETAF се оценява на 1,5 милиарда екземпляра и представлява повече от 80% от биологичните колекции в световен мащаб.

Освен чисто научното значение, изпълнението на тази програма ще позволи пълноценното обслужване от страна на европейските научни колекции и на редица практически дейности — опазване на биоразнообразието, управление на устойчивото ползване на биологичните ресурси, оценка на качеството на околната среда (биологичен мониторинг), борба с вредителите в селското и горското стопанство, някои аспекти на здравеопазването, туристическата индустрия и др.

Колекциите на НПМ-БАН, съхранявани най-вече в основната сграда в София, но също и в палеонтологическия филиал — Асеновград, се оценяват на около 1,5 милиона единици. Те включват основно зоологични колекции от цял свят — ненасекомни безгръбначни, ентомологична, ихтиологична, херпетологична, орнитологична, териологична. Включват също палеонтологична колекция — тук е една от големите колекции на фосилни птици в Европа и една от най-богатите в Евразия колекции на пикермийска фауна, минералогична колекция с почти 1/3 от видовете минерали в света, както и хербарий. ИБЕИ-БАН съхранява повече от половин милион колекционни единици, като в това число са най-големият и представителен хербариум за Югоизточна Европа и уникалните за региона микологична, палеонтологична и палинологична колекции, както и значима зоологична колекция. Началото на посочените научни колекции е поставено в края на ХІХ-ти век и тяхното развитие е резултат от усилията на много поколения български естественици.

Съществено подобряване на инфраструктурата (физическа и дигитална) за съхраняване на тези колекции беше постигнато чрез проекта 'CEBDER — Изграждане на Национален център за върхови научни изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания' (финансиран от Фонд 'Научни изследвания', 2009—2012 г., www.ecolab.bas.bg/cebder/, в който ИБЕИ и НПМ бяха основни изпълнители. В рамките на проекта беше направена и първата дигитална база-данни на най-ценните екземпляри ('типови екземпляри'), съхранявани в научните колекции, която включва над 1800 записа (www.nmnhs.com/e-natura/types-bulgaria/). Едновременно беше надградена и съпътстващата научна инфраструктура за морфологични и молекулярно-генетични изследвания. Чрез целево финансиране от МОН в НПМ бе постигнато допълнително подобряване на условията за съхранение на някои основни колекции. Това развитие позволи двете основни български институции да бъдат приети като равноправни и пълноценни партньори в консорциума CETAF.

Версия за печат