English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Мечка с малко от втората година, обследващо меча маркировка (Буйновско дивечовъдно стопанство) (c) НПМ
Мечка с малко от втората година, обследващо меча маркировка (Буйновско дивечовъдно стопанство)
Възрастен мечок (ширина на предната лапа 15—15.5 см) (Буйновско дивечовъдно стопанство) (c) НПМ
Възрастен мечок (ширина на предната лапа 15—15.5 см) (Буйновско дивечовъдно стопанство)

План за действие за кафявата мечка у нас

6 август 2021 15:00

Кафявата мечка е един от емблематичните видове животни за България. У нас е защитена със Закона за биологичното разнообразие. Същевременно видът е приоритетен за опазване в Европейския съюз. Като член на ЕС страната ни е задължена да вземе необходимите мерки за опазване на вида и неговите местообитания съгласно Директивата на съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Едно от тези задължения е подготвянето на планове за действие като механизъм за опазване и управление на популациите на застрашени видове и техните местообитания. Първият поготвен ‘План за действие за кафявата мечка в България’ изтече през 2018 г., поради което беше необходимо да бъде подготвен нов план за вида. Конкурсът за разработването му беше спечелен от Фондация ‘Четири лапи’. Проектът се изпълнява на основание АДБФП № Д-34-121/24.08.2020 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма ‘Околна среда 2014—2020’, съ-финансирана от Европейския съюз.

В експертната група, събрана от Четири лапи за изпълнението на проекта по актуализацията на плана, участва и екип от Националния природонаучен музей–БАН, включващ проф. Николай Спасов, Руслан Сербезов и ас. Асен Игнатов.

Проведените теренни изследвания през тази година показаха, че в различните райони състоянието му е различно. Седем мечки бяха идентифицирани по следи и чрез поставени фотокапани в Буйновското дивечовъдно стопанство на границата с Гърция (Западни Родопи). Тяхното придвижване бе проследено по границата на разстояние от около 8 км., което някои от тях редовно изминават в търсене на храна, част от която е свързана с дивечовите хранилки в стопанството. Според проучването на практика няма намаляване на числеността на вида в района за последните 10 години. Събрани са, обаче, редица данни за намаляване на числеността на мечката в други области. Теренните изследвания по проекта показват, както изглежда, тенденция за чувствително намяляване на числеността на вида в Средна Стара планина, в сравнение с направените проучвания в края на 90-те години.

Версия за печат