English · Български

Maculinea nausithous
Maculinea nausithous (фото: J. Buszko).

Maculinea nausithous

(Bergsträsser, 1779)
Статут — Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Среща се в Испания, Франция, Централна Европа, Турция, Кавказ, Урал и Алтай. Изключително рядък у нас; доказани са популации само в две близко разположени находища по склоновете на Витоша (Бояна) и Люлин (Горна баня); среща се на 600—800 m. Заплашен от изолация, най-близките популации са на огромно разстояние — в Румъния и Словения. Включен в Приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на ЕС, Приложение II на Бернската конвенция и като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 131).


Находища:

FN82: Бояна, Витоша, Софийско (Виходцевский & Гогов, 1963: 228) • FN82: София (Горна Баня) (Дряновски, 1907а: 8).


UTM карта на известното разпространение на Maculinea nausithous в България
UTM карта на известното разпространение на Maculinea nausithous в България.