English · Български

Melitaea britomartis

Assmann, 1847
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи

Локален от Централна Европа до Централна Азия, Забайкалието, Монголия, Китай и Корея. У нас много рядък; в малко и изолирани находища. Включен като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 175).


Находища:

FN72: Люлин, Софийско (Ганев, 1983: 92) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Issekutz & Kovács, 1954: 297, 302, Table VIII) • MH74: Върбишки проход, Шуменско (Abadjiev, 1995: 73) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Ганев, 1983: 92) • NH78: гр. Варна, 43.183N, 27.9E (Lederer, 1863: 19).


UTM карта на известното разпространение на Melitaea britomartis в България
UTM карта на известното разпространение на Melitaea britomartis в България.