Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда -- Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'

Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда

Целите на проекта пряко кореспондират с приоритетите, посочени в Националната програма за реформи, където са очертани мерките за преодоляване на идентифицираните проблеми в българското образование и наука. Създаването на благоприятни условия за повишаване качеството на научния потенциал в областта на природните науки за решаване на съвременните проблеми на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда чрез стимулиране дейността на младите изследователи и подготовката на докторантите е основна цел за постигане на проекта и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'... [още]

Организации участващи в проекта


По покана на проф. Хенрик Енгхоф, заместник-директор на Националния природонаучен музей на Дания и световен експерт в областта на систематиката и биогеографията на клас Diplopoda, през месец ноември 2009 г. д-р Павел Стоев посети научната му лаборатория
По покана на проф. Хенрик Енгхоф, заместник-директор на Националния природонаучен музей на Дания и световен експерт в областта на систематиката и биогеографията на клас Diplopoda, през месец ноември 2009 г. д-р Павел Стоев посети научната му лаборатория. Двуседмичната визита бе реализирана с финансовата подкрепа на МОМН, в рамките на проекта 'Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда'. Започната беше съвместна работа по изследването на многоножковата фауна на Северна Африка. Единият проект разглежда видовото разнообразие на многоножките от разред Chordeumatida (Diplopoda) в Тунис. На базата на нов материал, събран през 2008-2009 г. e преописан слабо познатия вид Basigona lucasii и е установено, че той е идентичен с описания близо 90 години по-късно от Алжир вид Meinerteuma edoughensis. Предложена е нова таксономична комбинация - Meinerteuma lucasii - и е направен преглед на разпространението на разреда в Северна Африка. Започна работа и по съвместен проект, която основна цел е да опише нов вид многоножка от род Eupolybothrus (Chilopoda), уловена в пещера в Северна Африка. Освен описание на новия вид и на най-близкия до него E. nudicornis, е изготвен и ключ за определяне на всички представители на рода, който е богато илюстриран със снимки на таксономично важни белези. Направен е обзор на разпространението на представителите на рода в Северна Африка и биогеографски и екологичен анализ. Резултатите от тези изследвания предстои да бъдат публикувани.
Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'

Министерство на образованието, младежта и науката

Дирекция 'Структурни фондове и международни образователни програми'

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Оперативна програма
'Развитие на човешките ресурси'

'Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени', договор BG051PO001-3.3.04/41