За проекта

водеща организация:
1. Институт по зоология [понастоящем ИБЕИ] — БАН;

партниращи организации:
2. Национален природонаучен музей — БАН;
3. СУ 'Св. Климент Охридски'.

Начало на проекта: юни 2009
Срок на действие: 27 месеца
Бюджет: 533 288 лв.
Ръководител на проекта — ст. н. с. ІІ ст. д-р Христо Делчев; от януари 2011 г. доц. д-р Милчо Тодоров

• Обща цел

Целите на проекта пряко кореспондират с приоритетите, посочени в Националната програма за реформи, където са очертани мерките за преодоляване на идентифицираните проблеми в българското образование и наука. Създаването на благоприятни условия за повишаване качеството на научния потенциал в областта на природните науки за решаване на съвременните проблеми на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда чрез стимулиране дейността на младите изследователи и подготовката на докторантите е основна цел за постигане на проекта и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'.

• Специфични цели

1. Повишаване на мотивацията и квалификацията на докторантите в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда и създаване на по-добри условия с цел подпомагане подготовката на дисертационния труд чрез финансиране на дейности, покриващи идентифицираните нужди.
2. Подпомагане на научната работа и придобиване на допълнителна квалификация на младите изследователи в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда с оглед достигане на европейското ниво в тази област чрез финансиране на дейности, покриващи идентифицираните нужди.
Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'

Министерство на образованието, младежта и науката

Дирекция 'Структурни фондове и международни образователни програми'

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Оперативна програма
'Развитие на човешките ресурси'

'Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени', договор BG051PO001-3.3.04/41