Целева група

По основна дейност 1 целевата група се състои от общо 12 докторанти — 9 от Института по зоология [понастоящем ИБЕИ], 2 от Биологическия факултет при СУ 'Св. Климент Охридски' (катедри 'Екология и ОПС' и 'Зоология и антропология') и 1 от Националния природонаучен музей. Към момента докторските програми са в различна степен на изпълнение — от първа до предпоследна година на обучение. Всички докторанти се обучават по някои от номенклатурните специалности: екология и опазване на екосистемите, зоология, ентомология или хидробиология.

По основна дейност 2 целевата група се състои от 15 постдокторанти и млади учени — 7 от Института по зоология [понастоящем ИБЕИ], 4 от Националния природонаучен музей, 4 от катедри 'Екология и ОПС' и 'Зоология и антропология' на Биологическия факултет при СУ 'Св. Климент Охридски'. Членовете на целевата група са придобили или са в процес на придобиване на научно-образователната степен доктор по някоя от номенклатурните специалности: екология и опазване на екосистемите, зоология, ентомология, хидробиология.

Списък на бенефициентите

Албена Мирчева
Докторант ИЗ — БАН; mirchevaa@yahoo.com

Атидже Джинджиева
Докторант ИЗ — БАН; atidje_dj@abv.bg

Мария Наумова
Докторант ИЗ — БАН; munny@abv.bg

Цветелина Герасимова
Докторант ИЗ — БАН; cvetij@yahoo.com

Ивайло Тодоров
Докторант ИЗ — БАН; musraptor@abv.bg

Юлия Илкова
Пост-докторант ИЗ — БАН; juliailkova@yahoo.com

Михаела Недялкова
Пост-докторант ИЗ — БАН; mnedialkova@gmail.com

Данаил Таков
Пост-докторант ИЗ — БАН; dtakov@zoology.bas.bg

Борис Николов,
Пост-докторант ИЗ — БАН; ring.bgs@gmail.com

Димитър Димитров
Млад учен ИЗ — БАН; mitmitev@yahoo.com

Йордан Кошев
Млад учен ИЗ — БАН; bgsouslik@gmail.com

Михаела Илиева
Млад учен ИЗ — БАН; michaela_ilieva@yahoo.com

Драган Чобанов
Млад учен ИЗ — БАН; dchobanov@gmail.com

Евгени Чехларов
Млад учен ИЗ — БАН; evgeni.chehlarov@gmail.com

Петър Шурулинков
Млад учен ИЗ — БАН; shurulinkov@mail.bg

Теодора Тошова
Млад учен ИЗ — БАН; toshova@zoology.bas.bg

Павел Стоев
Млад учен НПМ — БАН; pavel.e.stoev@gmail.com

Николай Цанков
Млад учен НПМ — БАН; ntzankov@gmail.com

Ростислав Бекчиев
Млад учен НПМ — БАН; bekchiev@nmnhs.com

Николай Симов
Млад учен НПМ — БАН; myrmedobia@gmail.com

Недко Недялков
Докторант НПМ - БАН; darknes@abv.bg

Димитър Демерджиев
Млад учен НПМ — БАН; memerdjiev@yahoo.com

Теодора Стоянова
Докторант БФ на СУ; stoyanova.t.l@gmail.com

Теодора Теофилова
Докторант БФ на СУ; Oberon-200@abv.bg

Венислава Рачева
Докторант БФ на СУ

Калина Пачеджиева
Млад учен БФ на СУ; kaliana.pachedjieva@gmail.com

Иван Трайков
Млад учен БФ на СУ; itraykov@biofac.uni-sofia.bg

Албена Гьонова
Млад учен БФ на СУ; gjonova@abv.bg

Румяна Костова
Млад учен БФ на СУ; rumy_kostova@yahoo.com
Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'

Министерство на образованието, младежта и науката

Дирекция 'Структурни фондове и международни образователни програми'

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Оперативна програма
'Развитие на човешките ресурси'

'Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени', договор BG051PO001-3.3.04/41