Основни дейности

• Основна дейност 1 'Подкрепа за нови и започнали докторски програми', включваща:

— подкрепа за подготовка на дисертационния труд;
— цикъл специализирани докторантски курсове;
— придобиване на знания и умения съобразно индивидуалните нужди от допълнителна квалификация чрез осигуряване на достъп до специализирани институции и чрез научни визити;
— достъп до уникални научни колекции;
— участие в международни научни форуми;
— предоставяне на допълнителни материални стимули за целевата група.

• Основна дейност 2 'Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени', включваща:

— предоставяне на безвъзмездна помощ за провеждането на научни изследвания от постдокторанти и млади учени;
— придобиване на знания и умения съобразно индивидуалните нужди от допълнителна квалификация чрез осигуряване на достъп до специализирани институции и чрез научни визити;
— достъп до уникални научни колекции;
— участие в международни научни форуми;
— предоставяне на допълнителни материални стимули за целевата група.
Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'

Министерство на образованието, младежта и науката

Дирекция 'Структурни фондове и международни образователни програми'

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Оперативна програма
'Развитие на човешките ресурси'

'Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени', договор BG051PO001-3.3.04/41