Екип

Ръководител на проекта — ст. н. с. ІІ ст. д-р Христо Делчев; от януари 2011 г. доц. д-р Милчо Тодоров
Технически координатор (Институт по зоология [понастоящем ИБЕИ]) — н. с. І ст. д-р Кръстьо Димитров
Координатор (Национален природонаучен музей) — ст. н. с. ІІ ст. д-р Алекси Попов
Координатор (Софийски университет 'Св. Климент Охридски') — доц. д-р Мариела Оджакова
Счетоводител на проекта — г-ца Милена Горанова — гл. счетоводител на Националния природонаучен музей
Касиер — г-жа Ани Павлова, гл. счетоводител на Института по зоология [понастоящем ИБЕИ]
Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'

Министерство на образованието, младежта и науката

Дирекция 'Структурни фондове и международни образователни програми'

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Оперативна програма
'Развитие на човешките ресурси'

'Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени', договор BG051PO001-3.3.04/41