English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Михаил Илиев
Михаил Илиев

Михаил Илиев

(докторант)
телефон: 088 9104315; е-поща:

Роден на 29 май 1984 г. в Монтана.

Образование

2022 г.— — Национален природонаучен музей, София, докторант, специалност зоология на гръбначните животни.
2007—2008 г. — СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет, магистър по екология
2003—2007 г. — СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет, бакалавър по Екология и опазване на околната среда


Област на научни изследвания

Орнитология, консервационна екология, зоогеография.

Текущи проекти

Опазване на червеногушата гъска (Branta ruficollis) по протежение на прелетния и път, LIFE16/NAT/BG/000847. Program Life — EC (2017—2022)
Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро, LIFE19NAT/BG/000839. Program LIFE — EC (2020—2025)
Картиране на гнездови територии и търсене на гнезда на малък креслив орел (Clanga pomarina) в Суха река (BG0002048), Хърсовска река (BG002039) и Батова (BG0002082), LIFE18/NAT/BG/001051. Program Life — EC (2019—2024)

Национални планове за действие за видове и местообитания

Петков, Н., Илиев, М., 2018. План за действие за опазване на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България (2018—2027 г.)

Теренни проучвания

България (от 2003), Турция (2013, 2016, 2017, 2018), Румъния (2014, 2021), Германия (2015), Албания (2016, 2017), Северна Македония (2016, 2018), Казахстан (2019, 2021).

Публикации


Petkov, N., Iliev, M., Popgeorgiev, G., 2018. Ornithological Survey and Evaluation of Potential Natura 2000 sites in Macedonia. — Technical report under Nature Conservation Programme in Macedonia (PZP), 42 pp. [PDF]

Mladenov, V., Georgieva, R., Iliev, M., Barzova, Y., Djulgerova, S., Topi, M., Lleshi, R., Nikolov, S. C., 2018. Breeding birds in the Narta Lagoon. — Acrocephalus, 39 (176/177): 7—25. [PDF]

Iliev, M., Barzova, Y., 2016. State and Distribution of the Breeding Avifauna in Key Biodiversity Area of Butrint, Albania. — Technical report under the CEPF project Land of Eagles and Castles: Pilot Sustainable Tourism Model for the Albanian Adriatic Coastline (ID: 62721). BSPB et PPNEA, 47 pp. [PDF]

Oppel, S., Iankov, P., Mumun, S., Gerdzhikov, G., Iliev, M., Isfendiyaroğlu, S., Yeniyurt, C., Tabur, E., 2014. Identification of the best sites around the Gulf of Iskenderun, Turkey, for monitoring the autumn migration of Egyptian Vultures Neophron percnopterus and other diurnal raptors. — Sandgrouse, 36: 240—249. [PDF]

Gerdzhikov, G., Iliev, M., Nikolov, S., 2014. Study on the White Stork (Ciconia ciconia) autumn migration, NE Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 66 (2): 283—292. [PDF]

Georgiev, K., Iliev, M., 2014. Numbers and arrival dynamics of communally roosting magpies (Pica pica) in the dendrological park of the University of Forestry—Sofia, Bulgaria. — Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23 (suppl.): 250—253. [PDF]