English | Български

Д-р Юрий Корнилев
Д-р Юрий Корнилев

Юрий Корнилев

(асоцииран сътрудник, д-р)
е-поща:
уебстраница: http://Yurii.info

Роден на 18 ноември 1982 г., София.

Образование: Училище по Природни ресурси и околна среда, Университет на Флорида, САЩ (магистър, 2008); Колеж Дейвидсън, САЩ (бакалавър, 2005).


Изследователски интереси

Херпетология на Европа и ЮИ САЩ, опазване на видове и екосистеми, екофизиология поведенческа екология, ГИС.

Теренен опит

България (2006—), ЮИ САЩ (2002—2008), Коста Рика (2003, 2005), Турция (2010).

Избрани проекти и професионална заетост

LIFE+ проект 'Живот за Бургаските езера', Отг. природозащита; БДЗП, 2011—2014
Подготовка на техническа спецификация за дейности по опазването и поддържането на популациите на южния гребенест тритон (Triturus karelinii) и жълтокоремната бумка (Bombina variegata) на територията на НП 'Пирин' 2013
Инвентаризация на биотичните компоненти за разработването на План за управление на ПП 'Българка'; 2012—2013
Картиране и определяне на природозащитния статус на природни местообитания и видове, фаза 1, лот 3, земноводни и влечуги; 2011—2013
Техническа асистенция за подобряване на плавателните условия по общия българо-румънски сектор на Дунава и свързаните изследвания в/у земноводните и влечугите; 2011
Разработване на част земноводни и влечуги към Националната система за биологичен мониторинг, България; ИАОС, МОСВ; 2010—2011
Експерт херпетолог, консултант и координатор екип, проучване на потенциално трасе за газопровод НАБУКО, България; 2010—2011

Национални планове за действие за видове и местообитания

Плачийски, Д., Демерджиев, Д., Попгеоргиев, Г., Петков, Н., Корнилев, Ю., 2014. План за действие за опазване на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) в България (2014—2023 г.)
Плачийски, Д., Янков, П., Корнилев, Ю., Иванов, Б., 2014. План за действие за опазване на тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala) в България (2014—2023 г.)
Василев, В., Василев, Р., Янков, П., Камбурова, Н., Узунов, Й., Пехливанов, Л., Георгиев, Б., Попгеоргиев, Г., Асьов, Б., Аврамов, С., Ценова, Р., Корнилев, Ю., Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2013—2022 г.)

Най-нови публикации


Kostova, R., Bekchiev, R., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y. V., 2023. First exhaustive distribution and habitat modelling of Morimus asper (Sulzer, 1776) sensu lato (Coleoptera, Cerambycidae) in Bulgaria. — Nature Conservation, 53: 39—59. doi:10.3897/natureconservation.53.104243

Vergilov, V., Tzankov, N., Kornilev, Y., Popgeorgiev, G., 2022. Ecology of the small Snake-eyed Skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in a NW Bulgaria population. — The North-Western Journal of Zoology, 18 (1): 40—46. [PDF]

Plachiyski, D., Popgeorgiev, G., Avramov, S., Kornilev, Y., 2020. Habitat selection of “Мad Cocks” of the Western Capercaillies Tetrao urogallus (Galliformes: Phasianidae) from the fringe of the range: A case study from Rila Mts. (Bulgaria). — Ecologia Balkanica, 12 (1): 155—169.

Naumov, B., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Plachiyski, D., Stojanov, A., Tzankov, N., 2020. Distribution and Ecology of the Alpine Newt Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) (Amphibia: Salamandridae) in Bulgaria. — Acta Zoologica Bulgarica, 72 (1): 83—102.

Kornilev, Y., Lukanov, S., Pulev, A., Slavchev, M., Vacheva, E., Vergilov, V., Mladenov, V., Georgieva, R., Popgeorgiev, G., 2020. The Alien Pond Slider Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) in Bulgaria: Future Prospects for an Established and Reproducing Invasive Species. — Acta zoologica bulgarica, 72 (4): 571—581.

Vergilov, V., Kornilev, Y., 2019. Injuries reflecting intra- and interspecific interactions in the Snake-eyed Skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata, Scincidae) from Bulgaria. — Herpetozoa, 32: 171—175. doi:10.3897/herpetozoa.32.e37735 [PDF]

Popgeorgiev, G., Naumov, B., Kornilev, Y., Vergilov, V., Slavchev, M., Lukanov, S., Dyugmegdzhiev, A., Stoyanov, A., Dobrev, D., Tzankov, N., 2019. Diversity and Distribution of Amphibians and Reptiles in the Bulgarian Part of the Lower Danube. — p. 283—314.

Kornilev, Y. V., Popgeorgiev, G., Vacheva, E., Tzankov, N., 2018. First records of melanism (including in tail bifurcation) of lacertid lizards (Reptilia: Lacertidae) in Bulgaria. — North Western Journal of Zoology, 14 (1): 142—144.

Цанков, Н., Стоянов, А., Добрев, Д., Луканов, С., Корнилев, Ю., Андонов, К., Вергилов, В., Попгеоргиев, Г., 2017. Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792). — стр. 110—113. В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр. [PDF]

Чешмеджиев, С., Попгеоргиев, Г., Петров, Ц., Корнилев, Ю., Спасов, С., Стойчев, С. (ред.), 2016. Белият щъркел в България през 2014 — 2015 г. — БДЗП, Природозащитна поредица, книга 31. София, с. 60. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала