English | Български

д-р Румяна Костова
д-р Румяна Костова

Румяна Костова

(асоцииран сътрудник)
е-поща:

Образование
д-р — ентомология (Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’, Биологически факултет), магистър — зоология на безгръбначните животни — ентомология, втора специалност: учител по биология (Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’, Биологически факултет)Научни интереси

Таксономия, фаунистика и екология на бръмбари бегачи (Coleoptera: Carabidae). Приложение на количествени методи и анализи при фаунистични и екологични изследвания. Мониторинг и оценка на редки и защитени видове бръмбари.

Последни проекти

декември 2019—текущ. ‘Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични, реликтни иглолистни съобщества в България в условията на променящ се климат’. Финансиран от ФНИ-МОН. Основна дейност: експерт Coleoptera: Carabidae и биостатистика.
декември 2018—текущ. ‘Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров’. Финансиран от ФНИ-МОН. Основна дейност: експерт Coleoptera: Carabidae и биостатистика.
март—септември 2016. ‘Подобряване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)’. Обществена поръчка: ‘Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие — Български природен индекс (БПИ)’. Основна дейност: експерт безгръбначни животни и биостатистика.
2014—2015. ‘Разработване на стратегически насоки за опазване/поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона’ към проект ‘Централен Балкан — парк за всички’. Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ‘Околна среда 2007—2013 г.’. Основна дейност: експерт биостатистика.
2013—2015. ‘Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници’ по проект ‘Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състояние на видове и хабитати на територията на цялата страна — I-ва фаза’. Финасиран по ОПОС 2007—2013. Основна дейност: експерт биостатистика.

Публикации


Bekchiev, R., Antov, M., Boyadzhiev, P., Zaemdzhikova, G., Kostova, R., Guéorguiev, B., 2022. Carabus variolosus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Carabidae) in Bulgaria: rediscovered after 111 years. — Historia naturalis bulgarica, 44 (10): 119—123. [PDF] doi:10.48027/hnb.44.103

Bekchiev, R., Crevecoeur, L., Gielen, K., Bosmans, B., Smets, K., Kostova, R., 2020. One Hundred Years of Solitude: Rediscovery of the Rare and Protected Beetle Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, (in print) published online at http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/002372.

Kostova, R., Bekchiev, R., Beshkov, S., 2019. Coleoptera and Lepidoptera (Insecta) diversity in the central part of Sredna Gora Mountains (Bulgaria). — Bulletin of the Entomological Society of Malta, 10: 75—95. [PDF]

Bekchiev, R., Guéorguiev, B., Kostova, R., Chehlarov, E., Sivilov, O., 2018. New Records of Rare and Threatened Beetles (Insecta: Coleoptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (4): 501—506.

Sabella, G., Bekchiev, R., Kostova, R., 2017. Pselaphinae (Coleoptera Staphylinidae) from Sicily and Calabria (Italy). Results from a short entomological expedition in April, 2015. — 3rd International Congress 'Biodiversity, Mediterranean, Society', September 4th—6th 2015, Volume 8. Biodiversity Journal, Noto-Vendicari (Italy). 185—192 pp. [PDF]

Bekchiev, R., Sivilov, O., Kostova, R., Lapeva-Gjonova, A., 2017. Distribution of Amorphocephala coronata (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in Bulgaria. — ZooNotes, 104: 1—3. [PDF]

Костова Р., Лазаров, С., Бекчиев, Р., Горанов, С., Симов, Н., Бешков, С., 2016. Почвени и пещерни безгръбначни животни. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 39—50. [PDF]

Kostova, R., Guéorguiev, B., 2016. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Strandzha Mountain and adjacent coastal territories (Bulgaria and Turkey). — Biodiversity Data Journal, 4: e8135. doi:10.3897/BDJ.4.e8135

Kostova, R., 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) diversity patterns in forest habitats of high conservation value, Southern Bulgaria. — Biodiversity Journal, 6 (1): 341—352.

Bekchiev, R., Brachat, V., Anlas, S., Özgen, I., Yağmur, E. A., Örgel, S., Gjonov, I., Kostova, R., 2015. Contribution to the Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of Anatolia, Turkey. — Acta zoologica bulgarica, 67 (3): 319—324. [PDF]