English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Проектът PESI (A Pan-European Species-directories Infrastructure) (c) PESI

Проектът PESI (A Pan-European Species-directories Infrastructure)

13 юни 2011 22:00

Координаторите на проекта PESI (A Pan-European Species-directories Infrastructure) имат удоволствието да съобщят, че интернет-порталът на проекта е завършен и официално достъпен от 18 април 2011. На специално организирана среща в Ботаническата градина на Амстердам (Hortus Botanicus) бе обявено, че за пръв път в историята на науката имената на всички растения, животни и гъби, обитаващи сушата, моретата или сладководните басейни на Европа могат да се видят събрани на едно място. Сайтът вече е достъпен на 21 европейски езика и съдържа повече от 440 хиляди имена на таксони, от които 240 хиляди признати имена на видове и подвидове, 140 хиляди имена на 89 езика и над 6 милиона записа за разпространението им.

Проектът PESI, ръководен от учените на Университета в Амстердам и финансиран от Европейската комисия (2008—2011), успя да интегрира във виртуално създадена уеб-среда четири от основните и най-достоверни таксономични бази данни за зоология, ботаника и микология в Европа. Това са Fauna Europaea, съдържаща информация за сухоземните и сладководни видове животни, European Register of Marine Species — с информация за морските видове на Европа, Euro+Med PlantBase — база-данни за европейските сухоземни и сладководни растителни видове и Index Fungorum Europe, съдържащ данни за европейските видове гъби.

Този значителен успех стана възможен благодарение на съвместните усилия на повече от 700 водещи учени от цяла Европа, които актуализираха всички данни, използвайки специално разработения за целта софтуер. Усилията им бяха подкрепени и от привлечените около 1500 местни експерти, работещи в мрежата от 49 регионални или национални звена, свързани помежду си и разположени в цяла Европа и в няколко присъединени държави, извън Европейската общност. Тези експерти имаха за задача да потвърдят данните от регионално ниво и да ги синхронизират със съществуващите национални списъци.

Резултатите от проекта надхвърлиха очакванията, поради създалата се синергия между научните екипи в толкова много страни и поради използването на иновативната и високотехнологичната среда за осъществяването на проекта.

Порталът РESI, базиран и поддържан от Flanders Marine Institute и предлагащ информация за всички местни видове, е уникално за света постижение, имайки предвид количеството и качеството на предлаганата информация и сложността на използваните изследователски практики.

Информационните услуги, които предлага порталът, могат да бъдат полезни на най-различни групи потребители и са важен инструмент при управлението на всеки проект, свързан с биоразнообразието.

Сред потребителите на портала се очаква да бъдат различни министерства, агенции за управление на водни, въздушни и почвени ресурси; общностите, свързани с опазване на различни природни ресурси; митнически и други прилагащи закона агенции; правителствени статистически служби; земеделски, горски и рибовъдни стопанства, фирми за екотуризъм, службите за защита на растенията, ветеринарните служби и тези, свързани със здравеопазването; цялата научна общност; институциите, ръководещи изучаването и опазването на биоразнообразието; издателски къщи на научно-популярна литература; институции, провеждащи образователни дейности.

Стратегията за биоразнообразие на Европейската комисия декларира, че съществуват празнини в познанията ни за европейските видове на всички нива. Като основен инструмент таксономичните данни са от първостепенна важност, но до сега те бяха разпокъсани и труднодостъпни. За преодоляването на тези недостатъци беше създаден порталът PESI, който осигури един интегриран преглед на настоящото състояние на познанията ни за европейските видове, очерта областите, в които липсват познания и посочи пътя, по който да продължат научните изследвания.

За контакти:
— Доц. д-р Алекси Попов
— Доц. д-р Павел Стоев
Координатори за България
Национален природонаучен музей

Версия за печат