English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Ивайло Ангелов. Снимкa: (c) Ивайло Ангелов
Ивайло Ангелов. Снимкa: (c) Ивайло Ангелов

Ивайло Ангелов

(докторант)
телефон: 088 7036083; 087 8599381; е-поща: ; уеб: http://neophron.bspb.org

Роден на 12 януари 1982 г. в Хасково.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (2009).
Дипломна специалност: биолог.


Област на научни изследвания


Консервационна биология; египетски лешояд (Neophron percnopterus) — разпространение, тренд, гнездови предпочитания, гнездови успех, оцеляемост, индивидуално определяне, хранене, миграция, зимуване, поведение, лимитиращи фактори, мерки за опазване.

Работа по проекти


Шесто международно преброяване на белият щъркел (Ciconia ciconia) в България; Изпълняваща организация: Българско дружество за защита на птиците-БДЗП; Финансиране от: DEFRA, RSPB (IV—X.2004)
Опазване на едрите лешояди в Източните Родопи; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Франкфуртско зоологическо дружество, Deutsche Bundestiftung Umwelt (X.2004—XII.2006)
Изследване на гнездовото разпространение, храненето и гнездовия успех на ловния сокол (Falco cherrug), скалния орел (Aquila chrysaetos), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и хималайския мишелов (Buteo hemilasius) в Джунгарската пустиня, Северозападен Китай; Изпълняваща организация: университета по география в гр. Урумчи, Китай, International Wildlife Consultants Ltd.; Финансиран от: Environment Agency Abu Dhabi (IV—VII.2006)
Приложение на приоритетни дейности от Националния план за опазване на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) в Родопите — 2006 г.; Изпълняваща организация: Българска фондация биоразнообразие; Финансиран от: Проект Родопи (XI.2006—IV.2007)
Изследване статуса на ловния сокол (Falco cherrug) в Турция; Изпълняваща организация: ЦЛОЕ, Southeast European Saker Falcon Network; Финансиран от: Environment Agency Abu Dhabi (IV—V.2007)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Франкфуртско зоологическо дружество, Deutsche Bundestiftung Umwelt (I—XII.2007)
Провеждане на проучване на числеността на популацията, гнездовия успех и заплахите върху египетския лешояд (Neophron percnopterus) в Родопите — 2007; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Проект Родопи (IV—XI.2007)
Изпълнение на дейности в Родопите, от Националния план за опазване на египетския лешояд — 2008; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Проект Родопи (IV—XII.2008)
Мерки за опазване на египетския лешояд в Североизточна България; Изпълняваща организация: Фондация за опазване на лешоядите (I.2008—XII.2009) (http://www.balkanvultures.net/Projects/184)
Глас и взор за застрашените птици; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Mtel Eco Grant (IV—XII.2009)
Мерки за опазване на египетския лешояд като флагов вид птица в Източна Блъгария; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Rufford Small Grants Foundation (IV.2009—VI.2010) (http://www.ruffordsmallgrants.org/rsg/projects/ivaylo_danchev_angelov)
Опазване на лешоядите в Източните Родопи; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Оперативна програма ‘Околна среда 2007—2013 г.’ Ос 3 ‘Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие’: проект No. 58301-62-482, договор No. 58301 - С - 010, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 (X.2009—XII.2010)
Изследване на миграционния път, числеността и заплахите за египетски лешояди от Палеарктика мигриращи по брега на Червено море в Судан; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: African Bird Club (I—XII.2010) (http://bspb.org/show2.php?id=1686&menu_id=33)
Преброяване на популацията и оценка на заплахите за египетския лешояд в най-значимите струпвания на зимуващи птици в Източна Африка; Изпълняваща организация: Vulture conservation foundation, БДЗП; Финансиран от: Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (от II.2010) (http://www.speciesconservation.org/projects/Egyptian-Vulture/975)
Надежда за египетския лешояд в Северна България; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: European Association of Zoos and Aquariums-European carnivore campaign funding (от III.2010) (http://www.carnivorecampaign.eu/)
Индивидуално определяне на възрастни египетски лешояди, като метод за оценка на оцеляемостта и определяне броя на неразмножаващите се нетериториални птици в България; Изпълняваща организация: БДЗП; Финансиран от: Mike Madders Field Research Award (IV—XII.2010) (http://www.natural-research.org/index.php/environmental-research-charity/current-research-projects/awards/)

Избрани публикации


Ангелов, И. Степен орел (Aquila nipalensis). В: Червена книга на Република България (в подготовка).

Ангелов, И., Д. Георгиев, С. Стойчев. 2007. Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla. В: Янков, П. (отг. ред.). Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 380—381.

Ангелов, И., С. Стойчев, Е. Стойнов. 2007. Ливаден блатар Circus pygargus. В: Янков, П. (отг. ред.). Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 146—147.

Ангелов, И., П. Янков. 2007. Трънковче Erythropygia galactotes. В: Янков, П. (отг. ред.). Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 424—425.

Куртев, М., И. Ангелов, Д. Демерджиев, Е. Стойнов, П. Янков, Х. Христов. 2007. Египетски лешояд Neophron percnopterus. В: Янков, П. (отг. ред.). Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 132—133.

Куртев, М., И. Ангелов, Д. Демерджиев, Х. Христов. 2007. Степен орел Aquila nipalensis. В: Янков, П. (отг. ред.). Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 162—163.

Петров, Ц., Й. Христов, И. Ангелов. 2007. Популацията на белият щъркел (Ciconia ciconia) в България през 2004—2005 г. В: Ц. Петров (отг. ред.). Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България, II. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, книга 12, БДЗП, Пловдив. 13—24.

Angelov, I., D. Demerdzhiev, S. Stoychev. 2005. Use of carcasses from wolf kills by Griffon vultures (Gyps fulvus) in Eastern Rhodopes, Bulgaria. In: International conference: conservation and management of vulture populations, 14—16 November 2005. WWF-Greece and Natural History Museum of Crete, University of Crete, Thessaloniki, Greece.

Angelov, I., L. Lei, M. Yu, I. Balasz, M. Ming, A. Dixon. 2006. Possible mixed pairing between Saker Falcon (Falco cherrug) and Barbary Falcon (Falco pelegrinoides) in China. Falco 28: 14—15.

Demerdzhiev, D., S. Stoychev, N. Terziev, I. Angelov, T. Chetin. 2008. Status of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the European part of Turkey. 6th International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) 5—7 September 2008, Topolovgrad, Bulgaria. (in print)

Demerdzhiev, D., S. Stoychev, T. Petrov, I. Angelov, N, Nedyalkov. 2009. Impact of power lines on bird mortality in Southern Bulgaria. Acta zool. bulg., 61 (2): 175—183.

Dixon, A., D. Ragyov, Z. Ayas, M. Deli, D. Demerdzhiev, I. Angelov, E. Kmetova, N. Nedyalkov. 2009. Population status of breeding Saker Falcons (Falco cherrug) in Turkey. Avian Biology Research 2 (4), 213—220.

Ma Ming, M., T. Leilei, W. Yi-Qun, ChenYing, XuFeng, A. Dixon, E. Potapov, I. Angelov, D. Ragyov, I. Balazs. 2006. The Saker Falcon in the desert of North Xinjiang, China. Raptors Conservation 6: 58—64.

Ragyov, D., D. Demerdziev, I. Angelov. 2008. Peregrine in Bulgaria — General overview. In: Sielicki, J., Mizera, T. (eds.). Peregrine Falcon Populations — status and perspectives in the 21st Century. Tutul, Warsaw 2008, 345—360.


— Научно-популярни статии

Янков, П., Куртев, М., Ангелов, И., Йоцова, Ц. 2010. Ще се завърне ли белият баща? Лов и оръжие 12 (9): 28—29.

Ангелов, И., Йоцова, Ц., Добрев, В. 2010. Експедиция ‘Етиопия’. За птиците 1/2010, 8—9.

Йоцова, Ц., Ангелов, И., Добрев, В. 2010. Експедиция до Етиопия: по следите на изчезващите лешояди. GEO: 6/2010.

Ангелов, И. 2009. Къде зимуват египетските лешояди? За птиците 1/2009, 15.

Ангелов, И. 2008. Lord of the ring, или историята на един египетски лешояд. За птиците 1/2008, 14—15.

Ангелов, И. 2008. Екотуризъм по ФАР — нож с две остриета. За птиците 1/2008, 16.

Ангелов, И. 2006. 86 дни в Китай. За птиците 2/2006.