English · Български

[24] Огражден

Благоевградска област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 23° 4’ 10’’ E, 41° 37’ 53’’ N — Надморска височина: 879 m — Площ: 44986 ha

Описание: Районът обхваща част от едноименната планина в югозападната част на страната, на север долината на река Лебница и част от Малешевската планина, на изток до долината на река Струма, а на юг до тази на река Струмешница. Западна граница на района е държавната ни граница с Република Македония. Южните склонове на планината са стръмни, обезлесени и силно ерозирани. Геоложки са изградени от докамбрийски слюдени шисти, гнайси и амфиболити. Растителността е предимно от гори от космат дъб (Quercus pubescens), вергилиев дъб (Q. virgiliana), благун (Q. frainetto), цер (Q. cerris) на места примесени с маклен (Acer monspessulanum) и фисташка (кукуч) (Pistacia terebinthus). На места има гори от кестен (Castanea sativa). На обезлесените места се срещат храсталаци с преобладание на драка (Paliurus spina-christi), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), глог (Crataegus monogyna), трънкосливка (Prunus spinosa) и ксеротермни тревисти формации от белизма (Andropogon ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa), садина (Andropogon gryllus) и ефемери. Високите части на района са с гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) на места с подлес от леска (Corylus avellana), дрян (Cornus mas), глог (Crataegus monogyna) и други. Бреговете на реките в ниските си части са обрасли с върба (Salix) и източен чинар (Platanus orientalis).

Дневните пеперуди в района са добре проучени; резултати от регионално изследване са публикувани от Ganev (1986). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 7 от целевите видове [списък по-долу], особено на Lycaena dispar и Hipparchia senthes.

Целеви видове: Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Plebejus sephirus, Hipparchia senthes, Melitaea trivia.

Склоновете на Огражден (фото С. Бешков, април 2007).
Склоновете на Огражден

Защита и заплахи: Районът се влияе от човешки дейности, предимно свързани със земеделие и горско стопанство. На много места съществуват незаконни сметища. Местообитанията се влияят от човешки дейности, свързани главно с горското стопанство и с ползването на водите. Голите сечи и залесяването с неприсъщи за района видове като корковия дъб (Quercus suber) и салкъма (Robinia pseudoacacia) е причина за промени в горските местообитания. Основен източник на енергия за отопление и за домакински нужди е горенето на дърва, добити при изсичането на гори, често незаконно. Като мерки за опазване на естествените гори препоръчваме финансово да се стимулира сеченето на салкъм (Robinia pseudoacacia) за дърва за домакински нужди. Други експанзивни интродуценти са айланта (Ailanthus) и аморфата (Amorfa fruticosa). Като бъдещи мерки за управление и устойчиво развитие на района препоръчваме борба с интродуцираните видове и залесяване със свойствени за района видове.

Други бележки: Районът е богат на влечуги и и изключително важен за опазването на херпетофауната. Пеперудната фауна е сравнително добре проучена, но само в ниските части на планината. Високите части са незадоволително проучени и се нуждаят от допълнителни изследвания. Консервационно значими видове дневни и нощни пеперуди от други групи, установени в района са: Stygia mosulensis, Erynnis marloyi, Melitaea punica telona, Hipparchia volgensis, Simplicia rectalis, Amephana dalmatica, Amphipyra tetra, Amphipyra stix, Panemeria tenebromorpha, Caradrina suscianja, Caradrina vicina, Agrochola gratiosa, Spudaea pontica, Dryobotodes tenebrosa, Noctua tirrenica, Xestia cohaesa, Nola subchlamydula, Euplagia quadripunctaria. Последният вид е от приложение II на Директивата за местообитанията на Европейския съюз.

Карта на района на Огражден
Карта на района на Огражден.