English · Български

[25] Осогово

Кюстендилска област
NATURA 2000: Polyommatus eroides

Координати: 22° 36’ 23’’ E, 42° 10’ 23’’ N — Надморска височина: 1504 m — Площ: 24184 ha

Описание: Районът се намира в Югозападна България, на юг от гр. Кюстендил до границата с Р. Македония. Обхваща по-голямата част от едноименната планина в границите на България. На северозапад и север границата преминава по склоновете на планината над главен път E871 и над града. Масивът се състои от две високи плоски планински била с направление северозапад-югоизток и югозапад-североизток. На места по билата и в долините има отделно стърчащи оголени скали, малки скални комплекси, ерозирани и мучурливи терени. С най-голяма площ са буковите гори и тези, смесени с бял бор (Pinus sylvestris). По-малка площ заемат горите от обикновен горун (Quercus dalechampii) в по-ниските части. Във високопланинския псевдосубалпийски пояс се среща сибирската хвойна (Juniperus communis nana) и балканския зановец (Chamaecytisus absinthioides) предимно в съобщества с производни храстовидни (Vaccinieta myrtilli, Vaccinieta vitisidaeae) и тревни формации. Производната тревиста растителност в този пояс е от тревните формации Nardeta strictae, Festuceta validate, Festuceta validae, Bellardiochloeta violaceae, Agrostidta capillaris с участието на връшняка (Bruckenthalieta spiculifoliae).

Дневните пеперуди в района са добре проучени; първо е регионалното изследване на Дряновски (1930б). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 13 от целевите видове [списък по-долу], особено на Colias caucasica, Polyommatus eroides и Erebia pronoe.

Целеви видове: Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Colias caucasica, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea alcon, Polyommatus eroides, Coenonympha rhodopensis, Erebia medusa, E. pronoe, E. oeme, Neptis sappho.

Ливади в близост до гори от обикновен бук в местността Студен Кладенец, Осоговска планина, 1300 m. Биотоп на Parnassius mnemosyne, Lycaena candens (фото С. Абаджиев, 9 юли 2006).
Ливади в близост до гори от обикновен бук в местността Студен Кладенец, Осоговска планина, 1300 m

Храстови съобщества с преобладание на хвойна и балкански зановец по склоновете на Бегбунар, Осоговска планина, 1800 m. Биотоп на Colias caucasica, Polyommatus eroides (фото С. Бешков, 9 юли 2006).
Храстови съобщества с преобладание на хвойна и балкански зановец по склоновете на Бегбунар, Осоговска планина, 1800 m

Мокри поляни в Осоговската планина, 1800 m. Биотоп на Coenonympha rhodopensis, Erebia medusa (фото С. Бешков, 9 юли 2006).
Мокри поляни в Осоговската планина, 1800 m

Защита и заплахи: На територията има само една защитена територия — резерват Църната река, обявен е за опазване на характерни горски екосистеми. Местообитанията в планината са уязвими от човешки дейности, свързани с горското стопанство, земеделието, ползването на водите и неустойчивото ползване на природните ресурси. Използват се пасищата само в близост до селищата; отдалечените не се използват пълноценно, поради намаления брой селскостопански животни в сравнение с миналото и продължаващия процес на обезлюдяване. Това води до изоставяне на земите, сукцесия на храсталаците и горите и влошаване на важни за пеперудите местообитания. Друга заплаха са инвестиционните намерения, минали вече през процедурата на ОВОС за строителство на водноелектрически централи с водохващания и осушаване на речното русло на р. Елешница.

Други бележки: През 1998 е определено CORINE място Осогово, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 111 вида птици, 11 от които включени в Червената книга на България. От нощните пеперуди са установени редица консервационно значими видове: Syngrapha rilaecacuminum, Autographa bractea, Shargacucullia prenanthis, Paradrina wullschlegeli schwingenschussi, Apamea maillardi, Apamea zeta, Apamea rubrirena, Hadena caesia bulgarica, Mythimna andereggii pseudocomma, Divaena haywardi, Spaelotis senna contorta, Chersotis cuprea, Epipsilia grisescens, Euxoa vitta hercegovinensis, Nycteola siculana, Euplagia quadripunctaria; последният от приложение II на Директивата за местообитанията на Европейския съюз.

Карта на района на Осогово
Карта на района на Осогово.