English · Български

[43] Долината на река Въча

Пловдивска област


Координати: 24° 32’ 7’’ E, 42° 6’ 5’’ N — Надморска височина: 195 m — Площ: 550 ha

Описание: Районът включва долината на река Въча, южно от град Кричим, до рида Чернатица. В ниските части дървесната растителност е предимно от горун, на места примесен с келяв габър със средиземноморски елементи като плюскача (Colutea arborescens), смина (Jasminum fruticans), червената хвойна, кукуч (Pistacia terebinthus). По бреговете на реката има запазени отделни дървета от черна елша.

Дневните пеперуди в района са добре проучени; множество данни са публикувани от Буреш & Тулешков (1929). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 8 от целевите видове [списък по-долу], особено на Pieris ergane и Apatura metis.

Целеви видове: Zerynthia polyxena, Pieris ergane, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Apatura metis, Neptis rivularis, Nymphalis xanthomelas, Melitaea trivia.

Долината на река Въча; находище на редкия вид Apatura metis (фото: Б. Петров, 20 април 2007).
Долината на река Въча; находище на редкия вид Apatura metis

Защита и заплахи: Районът силно се влияе от полването на водите и от туризма. Развитието на съществуващата водно-електрическа каскада Въча нарушава цялостния воден баланс и има отрицателно въздействие. Строителството на язовир Цанков Камък също влиае негативно на района с променения воден режим. Като мерки за управление препоръчваме стимулиране на сеченето на салкъма (Robinia pseudoacacia) за дърва за огрев и забрана за добиване на инертни материали от речното корито.

Други бележки: В близост до района се намира резерват Изгорялото гюне. Резерватът е в землището на град Кричим и е с площ от 30 хектара. Първоначално резерватът е обявен по лесоустройствен проект от 1987 г. за опазването на единственото находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) в Родопите. От 1999 г. резерват Изгорялото гюне е прекатегоризиран в поддържан резерват. Консервационно значими видове пеперуди от други групи, установени в района и близките околности са: Lamellocossus terebrea, Pachypasa otus, Saturnia pyri, Saturnia spini, Janthinea friwaldskii, Pyrois cinnamomea, Xylena lunifera, Hydraecia petasitis, Orthosia schmidti pinkeri, Eugnorisma pontica, Nycteola siculana, Euplagia quadripunctaria. Последният вид е от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Долината на река Въча
Карта на района на Долината на река Въча.