English | Български

Публикации на персонала

Ася Емилова Асенова [публикации]

Asenova, A., Simeonov, Z., 2020. Design of University e-course in Electronics for Future Engineers. — International Journal of Education and Learning Systems, 5.

Асенова, А., 2020. Приложение на съвременни образователни технологии в професионалната подготовка на учители по биология — Университетско издателство Св. Кл. Охридски, 206 с.

Савова-Филипова, П., Асенова, А., 2020. Проучване на потребностите и нагласите към проблема здравословно хранене на подрастващите в условията на ограничения, наложени от пандемията covid-19. — В: Science and Technology, 10 (7): 46—52.

Йотовска, К., Асенова, А., Нечева, В., 2020. Качество на електронното дистанционно обучение в условия на пандемията от covid-19 (резултати от проучване мнението на учители). — В: Science and Technology, 10 (7): 14—21.

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Бъдете равни с природата. Учебно помагало за деца от предучилищна възраст. — Община Кюстендил, Национален природонаучен музей—БАН, София, 56 с. [PDF]

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Будите једнаки са природом. Кратка образовна књижица за децу предшколског узраста. — Општина Ћустендил, Национални природњачки музеј—БАН, Софија, 55 с. [PDF]

Асенова, А., Йотовска, К., Нечева, В., Филипова, П., 2020. Проучване на нагласите и потребностите на бъдещите учители по биология към електронното обучение в условията на ограниченията наложени от пандемията covid-19. — В: Science and Technology, 10 (7): 22-28.

Asenova, A., 2019. Application of software for estabilishing educational comics in pre-service biology teachers education. — Yearbook Telecommunications, 5: 37—44.

Асенова, А., 2019. Изследване на нагласите и потребностите на студентите—бъдещи учители по биология, към приложение на драма метода в професионалната им подготовка. — Педагогика, 91 (2): 189—201.

Gourova, E., Asenova, A., Dulev, P., 2018. M-Learning Systems Design—Technology and Pedagogy Aspects. — International Association for Development of the Information Society.

Gourova, E., Asenova, A., Dulev, P., 2018. Integrated platform for mobile learning. — In Ubiquitous and mobile learning in the digital age (pp. 67—92). Springer, New York, NY.

Asenova, A., Afzaly, J., 2018. Application of technology for 3D printing in education. — Yearbook Telecommunications, 5: 31—36.

Yotovska, K., Asenova, A., Genova-Kalou, P., 2017. Student’s attitudes and pedagogical requirements for the electronic schoolbooks’ design Bulgarian educational system. — American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), in press.

Gourova, E., Asenova, A., Dulev, P., 2017. Mobile learning using Tablets: the Sofia university case. — In IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2011 (pp. 219—226).

Asenova, A., Yotovska, K., 2017. The Integration of Drama Education into Training of Pre-Service Biology Teachers. — Педагогика, 89 (7): 881—891.

Asenova, A., 2017. Приложение на web платформата WebEx в онлайн обучението на студенти. — Годишник на департамент Телекомуникации, (4): 52—59.

Йотовска, К., Асенова, А., 2017. Оценка на качеството на образователни услуги в сферата на устойчивото развитие. — Педагогика.

Асенова, А., Йотовска, К., 2017. Образователен модел за устойчиво развитие. — Педагогика.

Slavov, V., Аsenova, A., Yotovska, K., 2014. Virtual Labs in ELFE—First Steps. — Advances in Educational Technologies (2014): 202.

Асенова, А., Йотовска, К., Дулев, П., 2014. Университетски курс за мобилно обучение (технологични и педагогически аспекти). — Изд. Технически университет, София, 100 с.

Асенова, А., 2012. Процесът на обучение по биология. — Университетско издателство Св. Кл. Охридски, 150 с.

Асенова, А., Йотовска, К., 2011. Ключовите компетенции на учителя по биология в контекста на електронното обучение. — Изд. Д. Убенова, София, 159 с.


— 22 публикации
страница 1