English | Български

Публикации на персонала

Николай Боев [публикации]

Боев, Н., 2022. Мечките в България. — Лов и риболов, 7: 4—49. [PDF]

Боев, Н., Боев, З., 2018. Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България. — ZooNotes. Supplement 5. ISSN 1313-9916. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. Пловдив. 1—120. www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg. [PDF]

Боев, Н., 2002. Портрет на пъдпъдъка. — Лов и риболов, 8: 2—3. [PDF]

Боев, Н., 1997. Вълкът (Canis lupus L., 1758) във вярванията, фолклора и бита на българина. — Historia naturalis bulgarica, 8: 51—68. [PDF]

Боев, Н., 1997. Вълкът (Canis lupus L., 1758) в България за 100 години (1878—1978). — Historia naturalis bulgarica, 8: 35—49. [PDF]

Боев, Н., 1996. Зимни сватби. Старите броеве разказват. — Лов и риболов, 1: 20—23. [PDF]

Боев, Н., 1996. Благунът. — За птиците. БДЗП. Сигнален брой, 1996: 20—21. [PDF]

Боев, Н., 1992. Вълк. — Тетрадка. Български език за 3 клас. Просвета. С. [PDF]

Боев, Н., 1989. Богатствата на България. — в. АБВ, бр. 3/01.1989: 4.

Боев, Н., 1988. Предговор. — В: Маждракова, И., В. Нощев. 1988. Народни паркове в България. Земиздат, С., 5—7. [PDF]

Боев, Н., 1988. Изчезналите и редки наши бозайници. — В: Опазване и обогатяване на горите и генетичния фонд. С., Земиздат, 89—97. [PDF]

Боев, Н., 1988. Актуални проблеми по опазване на птиците в България. — В: Опазване на горите и генетичния фонд. С., Земиздат, 98—103. [PDF]

Боев, Н., 1987. За авторката. — В: Карсън, Р. 1987. Смълчана пролет, С. Земиздат, 233—234. [PDF]

Боев, Н., 1987. Дългоопашатите красавци. — Лов и риболов, 5: 27—29. [PDF]

Боев, Н., 1986. Декоративни птици. — С. Земизат, 1—343. [PDF]

Боев, Н., 1986. Вън от закона? — Наука и техника за младежта, 2: 44—51. [PDF]

Боев, Н., Нанкинов, Д., 1985. Проблеми на българската орнитология. — В: Нац. конф. по биол. Докл. и съобщ. Секция 'Ентомол., хидробиол. и орнитол.', С. 94—102. [PDF]

Боев, Н., 1985. Тетрев, Lirurus tetrix L., 1758. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н.Р. България, т. 2. Животни, С., БАН, 94—95. [PDF]

Боев, Н., 1985. Стрепет, малка дропла Otis tetrax L., 1758. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 103—104. [PDF]

Боев, Н., 1985. Странният лисичи съквартирант. — в. 'Отечествен фронт', бр. 12271/ 22.11.1985: 10. [PDF]

Боев, Н., 1985. Среден корморан, средна дяволица Phalacrocorax aristotelis (L., 1761). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 47—48. [PDF]

Боев, Н., 1985. Сив жерав Grus grus L., 1758. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 99—100. [PDF]

Боев, Н., 1985. Розово фламинго Phoenicopterus roseus Pall. 1811. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 54. [PDF]

Боев, Н., 1985. Розов скорец Sturnus roseus (L., 1758) (Pastor roseus Temm., 1815 — Reiser, 1894, Клайн, 1909). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 128—129. [PDF]

Боев, Н., 1985. Проблемът за вълка у нас. — Защита на природата, 10: 12—13. [PDF]

Боев, Н., 1985. Проблеми на опазване на редкостния ни птичи генофонд. — В: Нац. студ. конф. с межд. уч. по изсл. на екосист. и оп. на пр. среда. 16—17.05.1985, София. Сборник резюмета, С., 3—5. [PDF]

Боев, Н., 1985. Незабравимата планина. — Защита на природата, 8: 28—29. [PDF]

Боев, Н., 1985. Най-добрият хидроинженер сред животните. — в. 'Отечествен фронт', бр. 12221/ 13.09.1985: 8. [PDF]

Боев, Н., 1985. Момин жерав Anthropoides virgo (L., 1758). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 100—101. [PDF]

Боев, Н., 1985. Малка белочела гъска Anser erythropus (L., 1758). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 58. [PDF]

Боев, Н., 1985. Ливаден дърдавец Crex crex (L., 1758) (C. pratensis Bescht., 1803 — Reiser, 1894 и Клайн, 1909). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 104—105. [PDF]

Боев, Н., 1985. Лещарка, ресарка Tetrastes bonasia (L., 1758). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 93—94. [PDF]

Боев, Н., 1985. Колхидски фазан — див Phasianus colchicus colchicus L., 1758. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 97—98. [PDF]

Боев, Н., 1985. Златката. — Лов и риболов, 3: 23—25. [PDF]

Боев, Н., 1985. За адресите на лъва и тигъра. — Лов и риболов, 4: 30—31. [PDF]

Боев, Н., 1985. Горски бекас Scolopax rusticola L., 1758. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 109—110. [PDF]

Боев, Н., 1985. Голяма дропла Otis tarda L., 1758. — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 101—102. [PDF]

Боев, Н., 1985. Голям воден бик Botaurus stellaris (L., 1758). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 49—50. [PDF]

Боев, Н., 1985. Глухар Tetrao urogallus L., 1758. — В: Ботев Н., Пешев, Ц. (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 95—97. [PDF]

Боев, Н., 1985. Брадат лешояд, брадат орел Gypaetus barbatus (L., 1758). — В: Ботев, Пешев (от. ред.). Червена книга на Н Р България, Т. 2. Животни, С., БАН, 82—83. [PDF]

Боев, Н., 1985. Браво, кмете! — в. 'Отечествен фронт', бр. 12078/ 22.02.1985: 4. [PDF]

Боев, Н., Нанкинов, Д., 1984. Проблеми на българската орнитология. — В: Национална конференция по биология, 11—13 септември 1984., Михайловград, Резюмета на докладите и научните съобщения. 40. [PDF]

Боев, Н., Мичев, Т., 1984. Любимците на Зевс чакат човешка закрила. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11887/ 30.05.1984. [PDF]

Боев, Н., 1984. Щиглец. — Лов и риболов, 4: 34. [PDF]

Боев, Н., 1984. Съвременни възгледи за опазване на животинския ни генофонд. — Защита на природата, 4: 23—26. [PDF]

Боев, Н., 1984. Рис, заповядай пак у нас! — Лов и риболов, 3: 22—25. [PDF]

Боев, Н., 1984. Птици, добре дошли при нас. — Защита на природата, 5: 2—4. [PDF]

Боев, Н., 1984. От къде идва канарчето. — Зайцевъдство, 3: 58—60. (продълж. от бр. 2). [PDF]

Боев, Н., 1984. От къде идва канарчето. — Зайцевъдство, 2: 56—58. (продълж. в бр. 3). [PDF]

Боев, Н., 1984. Крилатият лаещ пазач. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11965/ 14.09.1984: 8. [PDF]


— 667 публикации
страница 1 от 14 следваща последна