English | Български

Публикации на персонала

Иван Митев [публикации]

Митев, И., 2016. Има ли таралежът врагове? — В: Митев, И. 2016. Събрани трудове. Т. 1. Българска природа. Изд. Логис, София, 56—57. [PDF]

Mitev, I., 2008. Paleoecological reconstructions of Holocene localities of birds and mammals (Aves et Mammalia — Vertebrata) in North-Eastern Bulgaria. — Екологично инженерство и опазване на околната среда, No 2—3, 2008, с. 16—20. [PDF]

Митев, И., Боев, З., 2006. Хранителен спектър на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves — Strigiformes) в две холоценски находища от Североизточна България. — Historia naturalis bulgarica, 17: 153—165.; Регионален Исторически музей — Русе, 10: 323—344. [PDF]

Митев, И., 2006. Субфосилни находки от птици и бозайници в отложения от храната на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves: Strigiformes) от поречието на Русенски Лом. — Historia naturalis bulgarica, 17: 137—151. [PDF]

Mitev, I., 2005. New data on the Holocene Distribution of the Common Hamster (Cricetus cricetus L., 1758) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 57 (1): 113—121. [PDF]

Mitev, I., 2004. New data on the Holocene distribution of the Southern birch mouse (Sicista subtilis (Pallas, 1773)) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 16: 133—138. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043217

Митев, И., 2004. Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Дисертация за пол. на н. ст. 'доктор', БАН, София, 1—269. [PDF]

Митев, И., 2004. Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Автореф. на дис. труд за пол. на н. ст. 'доктор', БАН, София, 1—40.

Митев, И., 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биол. фак., дипл. раб., 1—27. [PDF]

Mitev, I., 1995. Fledermause in der Nahrung bulgarischer Greifvogel und Eulen. — Nyctalus (N.F.). Berlin 5 (1995), Heft 5. S. 409—416. [PDF]

Bocheński, Zb., Tomek, T., Boev, Z., Mitev, I., 1993. Patterns of bird bone fragmentation in pellets of the Tawny Owl (Strix aluco) and the Eagle Owl (Bubo bubo) and their taphonomic implications. — Acta zoologica cracoviensia, Krakow, 36 (2): 313—328. [PDF]

Митев, И., 1993. Природата в суходолията. — Природа и знание, 4: 42—43. [PDF]

Митев, И., 1993. По поречието на Бели Лом. — Природа и знание, 9: 20—22. [PDF]

Митев, И., 1993. Малкият подковонос. — Наука. Съюз на учените в България, 4: 26. [PDF]

Митев, И., 1992. Биосферният резерват 'Средна Елба'. — Природа и знание, 10: 17—19. [PDF]


— 15 публикации
страница 1